Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę  rodziców / prawnych opiekunów na udział w konkursie .

Oswiadczenie do pobrania